Nadebel.nl

15-08-14 - - geschreven door: Barbera Koopsen
Nadebel.nl

Nadebel.nl is een website die speciaal is opgericht voor basisschool kinderen in Wijchen. Niet zozeer om er leuke dingen op te doen maar vooral op alles wat er te doen is te inventariseren. Het doel is duidelijk: alles wat leuk is voor basisschoolkinderen in Wijchen overzichtelijk maken. Tevens (nu nog) voor de Viersprong de coördinerende factor voor alle buitenschoolse (brede school) activiteiten. Op basis van CMS Made Simple, Responsive, met kalender en aanmeld functie.